Chthonic - Official Website


Relentless Recurrence

Taiwan Country of Origin: Taiwan

Relentless Recurrence

Send eMail
::   ::
Type:
Release Date: 2002
Label: Self Released
Genre: Black, Death, Melodic
1. Ye
2. Be Ming Ge
3. Hen Zang Lin Tou
4. Ming He Yuan Fu
5. Fan Yang Jiu Zi
6. Li Shen Gui
7. Sha Tu
8. Hen Shi San Jie
9. Lve Hun Ru Yan Yu